Rodo

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowychjestKancelaria Adwokacka adwokat MARCIN BATÓG (dalej „Kancelaria”)
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej we Wrocławiu jest adw. Sławomir Krześ

II.  Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu świadczenia usług prawnych, w tym wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym upoważnieniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu wskazanym powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Kancelaria przestanie przetwarzać Państwa dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Państwa dane będą Kancelarii niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV.  Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usługi prawnej obowiązków wobec Państwa.

V.  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania – wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązku wobec Państwa. Ponadto, dane będą przekazywane organom, którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują przekazywanie tych danych.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

VIII. Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię, w celu udzielenia mi pomocy prawnej.

Informację otrzymałam/otrzymałem